Рекомендовані джерела

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕУРСИ

 

Основна література

 1. Бойчук Ю.Д. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посіб. / О.Д. Бойчук, Е.М. Солошенко, О.В. Бугай. – Суми-Київ, 2005. – 302 с
 2. Дорогунцов С. І. Екологія: Підручник / С. І. Дрогунцов - , К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик та ін. — К.: КНЕУ, 2005. — 371 с.
 3. Васюкова Т. Г. Екологія: Підручник / Т. Г. Васюкова, О. I. Ярошева. - К.:Конкорд, 2009. - 524 с.
 4. Васюта О.А. Пробеми екологічної стратегії України в контексті глобального розвитку: Монографія / О.А. Васюта. – Тернопіль: Гал-Друк, 2001. – 600с.
 5. Задорожній О. В. Міжнародне право навколишнього середовища : підручник / О. В. Задорожній, М. О. Медведєва. – К. : Промені, 2010. – 510 с.
 6. Екологічне право : підручник / за ред. А. П. Гетьмана. – Х. : Право, 2013. – 432 с.
 7. Выстробец Е. А. Экологическое право. Мотивации в международном сотрудничестве / Е. А. Выстробец. – М. : Наука, 2006. – 383 с.
 8. Заржицький О. С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст]: монографія / О.С. Заржицький. – Д.:  Національний гірничий університет, 2012. – 200 с.
 9. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль: Посібник (Серія: Міжнародна і національна безпека) / Д. В. Зеркалов. – К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.
 10. Копійка В. В. Європейський Союз: історія і засади функціонування : навч. посіб. / В. В. Копійка, Т.І. Шинкаренко ; за ред. Л. В. Губерського. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2012. – 759 с.
 11. Кнодель Л. В. Європейська екологічна освіта [Електронний ресурс]. Режим доступу: bo0k.net.index.php.
 12. Микієвич М.М. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник / М.М.Микієвич, Н.І.Андрусевич, Т.О.Будякова - Львів. 2004. – 256с.
 13. Мягченко О.П. Основи екології. Підручник / О.П. Мягченко. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 312 с.
 14. Опришко В.Ф. Право Європейського Союзу / В.Ф.Опришко, А.В.Омельченко, А.С.Фастовець. — Київ: Книга, 2002- 460 с.
 15. Організація екологічної освіти в зарубіжних країнах [Електронний ресурс]. Режим доступу: ua.kursoviks.com.ua
 16. Право Європейського союзу : підручник / за ред. В.І. Муравйова. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 704 с.
 17. Право Європейського Союзу : підручник / за ред. О.К. Вишнякова. – Одеса : Фенікс, 2013. – 883 с.
 18. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля // Владислав Бізек : посібник. Київ – 2013 с. 5 с. 162 – Режим доступу : http://www.sbs-envir.org/images/documents/ECLEG-Textbook-UA.pdf.
 19. Писаренко Е.А. Подходы к экологическому образованию в странах Запада [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.superinf.ru
 20. Писанка К.О. Проблеми екологічної освіти та виховання в різних країнах світу / К.О. Писанка // Молодий учений. Психологічні та педагогічні науки. – № 4 (7) квітень, 2014. – С. 65 – 70.
 21. Січко І. Особливості екологічної освіти у вищих навчальних закладах зарубіжних країн/ Ірина Січко, Людмила Юрченко // Порівняльно-педагогічні студії. – 2011. – № 1 (7). – С.11-116.
 22. Скиба Ю. А. Формування управлінських компетенцій майбутніх екологів на засадах збалансованого розвитку: теорія та практика : монографія / Ю.А. Скиба. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – 440 с.
 23. Туниця Т.Ю. Збалансоване природокористування: національний і міжнародний контекст / Т.Ю. Туниця. – К.: Знання, 2006. – 300 с.
 24. Швед М.С. Тенденції розвитку зарубіжної екологічної освіти/ М.С. Швед // Вісник Львів. ун-ту. – серія педагогічна. – 2003. – Вип. 17. – С. 167–174.
 25. Швед М.С. Екологічна едукація за кордоном і в Україні / М.С. Швед Львів, видавництво «Світ». – 1997. – 106 с.
 26. Шевчук В.Я. Довкілля для Європи / В. Я. Шевчук // Екологічний вісник. – 2003. – Трав.-черв. – С. 3 – 4.
 27. Шмандій В.М. Екологічна безпека: Підручник / В. М. Шмандій, М.О. Клименко, Ю.С. Голік,  А. М.Прищепа, В. С. Бахарєв, О. В. Харламова. -  Херсон: Олді-плюс, 2013. – 366 с.
 28. Червонецький В. В. Екологічна освіта учнів у школах країн європейського регіону та північної Америки: [монографія] / В. В. Червонецький. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2005. – 312 с.
 29. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля [Електронний ресурс] : Монографія / Д. В. Зеркалов – Електрон. да- ні. – К. : Основа, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader0. – Назва з тит. екрана. – С. 150-154, 178-185.
 30. Екологічне управління: Підручник / В.Я.Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О.Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с. – С.51-71.
 31. Директива 2004/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради "Про екологічну відповідальність за попередження та ліквідацію наслідків завданої навколишньому середовищу шкоди від 21 квітня 2004 року [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_965. 22.10.2015 р.

 

Додаткова література

 1. Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление: Монография / Н.Н. Андреева. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2006. – 536с.
 2. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. Посібник / В.І. Андрейцев. — К.: Знання-Прес, 2002. — 332 с. Режим доступу: http://www.pravo.vsu/book_z1559_page_10.html
 3. Базові елементи Стратегії ЄЕК ООН про освіту в інтересах сталого розвитку // Документи 5-ї Всеєвропейської конференції міністрів охорони навколишнього середовища „Довкілля для Європи” [Національний семінар проекту „Київ - 2003”].
 4. Балашов А. М. Міжнародні чинники та проблеми екологізації державного управління в Україні/ А. М. Балашов// Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 74-77.
 5. Білявський Г.О. Основи екології / Г. О. Білявський. – К. : Либідь, 2006. – 408 с.
 6. Бочарова О. А. Модернізація вищої школи у сучасній Франції: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. – Горлівка, 2006. – 197 с.
 7. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля. – Л., 2009. – 203 с.
 8. Двуреченский В. Н. Экологические проблемы в вузовском экологическом образовании / Н. Двуреченский // Тезисы докладов VI Междунар. конф. по экологическому образованию „Стратегия экологического образования и воспитания в ХХІ веке” / под общ. ред. акад. Н. Н. Моисеева. - М. : Изд- во МНЭПУ, 2000. - 428 с.
 9. Грицяк І. Право та інституції Європейського Союзу / І. Грицяк. – К., 2004. – 260 с.
 10. Грушкевич Т.В. Європейські стандарти забезпечення екологічних прав : навчально-методичний посібник / Т.В. Грушкевич. – Хмельницький : Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, 2013. – 260 с.
 11. Корсак Ю. К. Рух до вищої духовності молоді та поєднання в освіті досягнень природничих і гуманітарних наук / Ю. К. Корсак // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Тематичний випуск : у 4-х т. - Т. 2. - 2006. - С. 178 - 184.
 12. Марченко Г. В. Розвиток екологічної освіти в середніх школах Великої Британії у другій половині ХХ століття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.13.00.01 – загальна педагогіка і історія. – Горлівка ,2003. – 23 с.
 13. Погрібна Л.С. Актуальність аналізу досвіду європейських країн в процесі організації екологічного виховання школярів на території України [Електронний ресурс]. Режим доступу: nauka.zinet.info.
 14. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності / Л.П. Пуховська. – К.: Вища шк., 1997. – 179 с.
 15. Пєкна І.Становлення екологічної освіти молоді в Україні та Швеці / І. Пєкна. [Електронний ресурс]. Режим доступу: oldconf.neasmo.org.ua.
 16. Програма дій «Порядок денний на XXI століття»; пер. з англ.: ВГО «Україна; за ред. В.Я. Шевчука. – К.: Інтерсфера, 2000. – 360 с.
 17. Рудишин С.Д. Стан екологічної освіти в практиці вищої школи зарубіжних країн / С.Д.Рудишин.[Електронний ресурс]. Режим доступу:eprints.zu.edu.ua
 18. Туниця Ю.Ю. Сутність ідеї Екологічної Конституції Землі та її основні концептуальні засади / Ю.Ю. Туниця // Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.7. – С. 22-29
 19. Шіммельфенніг Ф. Європеїзація Центральної та Східної Європи: наук. вид. / Франк Шіммельфенніг, Ульріх Зедельмаєр. – К.: Юніверс, 2010. – 288 с.
 20. Шомпол О. Поняття «вдосконалення законодавства України про екологічну безпеку» в контексті міжнародно-правових зобов’язань/ О. Шомпол// Юридична Україна. – 2009. – №1. – С. 82-87.
 21. Труш О. О. Формування та реалізація спільної екологічної політики європейського союзу в умовах сучасних інтеграційних процесів [Електонний ресурс] / О. О. Труш, М. В. Андрієнко, Г. А. Ломовських //. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/4/05.pdf . 22.10.2015 р.
 22. Романюк Н. І. Нормативно-правова база формування екологічної політики Європейського Союзу [Електонний ресурс] / Н. І. Романюк Н. М. Корнійчук. Режим доступу: http://mizhnarodni.at.ua/2012-20/18.pdf. 22.10.2015 р.
 23. Писаренко С. М. Менеджмент європейської економічної інтеграції [Текст] : підручник [Електонний ресурс] / С. М. Писаренко, Н. В. Горін, Л. А.Українець [та ін.] ; за ред. С. М. Писаренко. - К. : Знання, 2012. - 374 с. Режим доступу: http://pidruchniki.com/2008021557891/ekonomika/yevropeyska_komisiya. 22.10.2015 р. 
 24. Колесник В.Ю. Поняття та загальна характеристика принципів екологічної політики Європейського Союзу [Електронний ресурс] / В.Ю.Колесник // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», №1, 2012. - С.130-141.
 25. Медведєва М. Проблема ефективності міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища / M. Медведєва // Публічне право. – 2012. – № 4. – С. 158–166.
 26. Сухорольський П. М. Поняття реалізації та чинники ефективності міжнародних договорів з охорони довкілля / П. Сухорольський // Публічне право. – 2012. – № 2. – С. 162–169.

 

Інтернет-ресурси

www.europa.eu.int – сайт Європейського Союзу.

europa.eu.int/eur-lex/en – інтернет-сторінка по праву Європейського Союзу.

europa.eu.int/pjl/index-en.htm – опис основних напрямків діяльності (політики) Європейського Союзу.

europa.eu.int/comm/index_en.htm – сторінка Комісії ЄС.

eur-op.eu.int – Європейське агентство офіційних публікацій.

www.europarl.eu.int/sg/tree.en – Парламент Європейського Союзу.

ue.eu.int/en/summ.htm – Рада Європейського Союзу.

curia.eu.int/en – Суд Європейських Співтовариств.

www.ecb.int – Європейський Центральний Банк.

europa.eu.int/eur-lex/en/OJ. - сторінка з останніми номерами Офіційного журналу Європейських Співтовариств.

www.edc.spb.ru – Європейський документаційний центр.

www.aes.org.ru – Асоціація Європейських досліджень.

www.law.warwick.uk – Правова база “CELEX”.

scad.utdallas.edu – Сайт інформаційно-правової системи “SCAD”.