Загальна характеристика дисципліни

Загальна характеристика дисципліни

«Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»

 

Характеристика дисципліни

Напрям підготовки, спеціальність, освітній рівень

Академічний календар, види занять (денна/заочна ф.н.)

Кількість:

Кредитів ECTS 3

 

Модулів 4

 

Загальний обсяг дисципліни 90 год.

 

Аудиторних годин на тиждень 0,5

 

Напрями підготовки:

6.010101 Дошкільна освіта, 6.010104 Біологія*

 

 

ОР: бакалавр

 

Статус дисципліни -

варіативна

 

Курс - 4

 

Семестр - 8

 

Всього годин:

лекцій - 24/8

практичних 16/2

лабораторних -/-

 

СРС 50/80

 

Вид підсумкового контролю - залік