Навчальний курс

Вирішенню питання популяризації досвіду Євросоюзу у сфері екологічної безпеки, формуванню європейського рівня еколого-педагогічної культури студентів сприятиме навчальний курс для майбутніх освітян «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду». Студенти на сьогоднішній день отримають унікальну можливість засвоїти цілісні знання про глобальну екологічну безпеку, стати активними учасниками обговорення та вивчення міжнародних стратегій у цій сфері що сприятиме формуванню еколого-педагогічної культури студентства та популяризуватиме досвід країн Євросоюзу у розробці та впровадженні заходів екологічної безпеки.

Впровадження навчального курсу «Реалізація концепції екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» у Глухівському національному педагогічному університеті ім. О. Довженка дозволить формувати високий рівень екологічної компетентності майбутнього педагога, вагомою складовою якої є здатність до використання європейського досвіду. Викладання курсу дасть можливість:

- збільшити частку екологічної інформації та інформації природоохоронного спрямування;

- започаткувати створення мережі регіональних екологічно-просвітницьких центрів на базі закладів освіти, що відкриють можливість здійснювати стажування, підвищення кваліфікації вихователів, вчителів та державних службовців місцевих органів самоврядування та виконавчої влади північного регіону України;

- отримати високий рівень відповідальності сучасного покоління за збереження довкілля на благо майбутнього.

Інноваційність спеціалізованого курсу «Реалізація концепції екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду» полягає в тому, що вивчення питань екологічної безпеки ще не було розглянуто в жодній з європейській студій Жана Моне, що були реалізовані на території України. Впровадження курсу дозволить не лише отримати коло студентів, що володітимуть певними компетенціями з питань європейського досвіду екологічної безпеки, але й отримати висококваліфікованих майбутніх викладачів, які нестимуть досвід та отримані знання в освітні заклади всіх ланок освіти, передаючи його широкому колу вихованців, учнів, студентів, викладачів та інших зацікавлених прошарків населення.

 

Під час реалізації навчального курсу планується висвітлення 4 розділів:

1. Екологічна освіта в країнах Європейського Союзу.
У розділі йдеться про екоцентричну парадигму як основу екологічної освіти в європейських країнах; екологічну освіту як провідний фактор національної політики країн Європи. Дається характеристика спеціальних освітніх програм з екологічної освіти в країнах Європи та навчальних екологічних проектів для школярів. Презентовано участь країн ЄС в міжнародних освітніх екологічних проектах, зв’язки між освітніми закладами, громадськими організаціями, екологічними центрами як умова ефективної екологічної освіти.

 

2. Нормативно-правова база з питань екологічної безпеки в країнах Європейського Союзу.
Розділ розкриває особливості формування та сучасний стан політики ЄС у сфері екології та охорони природного середовища Детально досліджується рамкове законодавство ЄС для забезпечення високого рівня охорони довкілля. Аналізується роль загальноєвропейських природоохоронних інституцій у вирішенні екологічних проблем у ЄС: Європейської Комісії, Генерального Директорату, Ради ЄС, Європейського парламенту, Європейського екологічного агентства, Суду ЄС тощо.

 

3. Діяльність міжнародних громадських організацій з питань захисту та збереження навколишнього природного середовища.
Розділ направлений на ознайомлення слухачів з діяльністю міжнародних, громадських організації, неурядових агенцій, фондів (IUCN, GPI, WWF, WSPA, ЕЕА та ін.), що займаються питаннями збереження видового різноманіття та дикої природи, проблемами зміни клімату, проводять популяризацію екологічної інформації серед широких прошарків населення. Розкриваються питання важливості формування відповідальної громадянської позиції щодо захисту та збереження навколишнього природнього середовища.

 

4. Упровадження європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки на території України.
У розділі розкрито перспективи впровадження європейського досвіду; висвітлено конкретні дії Уряду України з питань зближення з країнами ЄС у вирішенні проблеми екологічної безпеки, зокрема реалізації стратегії екологічної безпеки України в контексті міжнародного досвіду. Презентовано можливості удосконалення національної системи екологічної освіти, української нормативно-правової бази, формування відповідальної громадянської позиції з питань захисту навколишнього природного середовища з урахуванням досвіду європейських країн.