Анотації лекцій

Змістовий модуль 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лекція №1

Вступ. Cутність та загальні характеристики екологічної безпеки держави та екологічної політики ЄС.

Вступ. Предмет, об’єкт, мета та завдання курсу.

Cутність та загальні характеристики екологічної безпеки держави. ЄС та його компетенція в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Аналіз атрибутики системного екологічного управління ЄС: екологічна політика (її стан та формування), екологічні програми ЄС, стратегічні плани дій.

Інституції ЄС у природоохоронній сфері: Європейська Комісія, Європейський Парламент, Європейська Рада і Європейське агентство з навколишнього середовища (ЄАПНС), Європейська мережа екологічної інформації і спостережень (ЄМЕІС).

 

Лекція №2

Екологічне право ЄС

Принципи екологічного права ЄС, екологічне правопорушення та юридична відповідальність.

Аналіз рамкового законодавства ЄС для забезпечення високого рівня охорони довкілля: правове регулювання у галузі попередження зміни клімату; правовий режим охорони навколишнього середовища, територій та об’єктів, що потребують особливої охорони; збереження та охорона біологічного різноманіття; правове регулювання діяльності об’єктів підвищеної небезпеки та створення системи запобігання великих промислових аварій; правове регулювання екологічно небезпечної діяльності (поводження з відходами).

Презентації до модуля 1: [1] [2] 

 

 

Змістовий модуль 2. ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лекція №3

Міжнародне співробітництво європейських держав у сфері охорони довкілля

Європейська екологічна політика та її місце в міжнародному форматі. Структура міжнародної екологічної політики. Способи політичного врегулювання питань охорони навколишнього середовища в європейських країнах.

Основні принципи та механізми функціонування міжнародної екологічної політики. Фундаментальні ідеї міжнародної природоохоронної співпраці. Міжнародні документи, що регламентують екологічне співробітництво.

 

Лекція №4

Міжнародні організації захисту навколишнього природнього середовища

Міжурядові природоохоронні організації. Інституційний, фінансовий та адміністративний потенціал міжнародних урядових природоохоронних організацій (UNO, IAEA, WHO, IMO, Council of Europe, ЕЕА тощо). Міжурядові європейські програми спостереження за станом навколишнього природнього середовища та недопущення розвитку глобальних екологічних криз.

Міжнародні неурядові природоохоронні організації. Роль міжнародних неурядових організацій на шляху до формування збалансованого природокористування та сталого розвитку в ЄС. Діяльність міжнародних громадських організацій, неурядових агенцій, фондів (IUCN, GPI, WWF, WSPA, ЕЕА Club of Rome тощо) щодо збереження видового різноманіття та дикої природи,  проблем зміни клімату, популяризації екологічної інформації серед широких верств населення.

Презентації до модуля 2: [1] [2]  

 

 

Змістовий модуль 3. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лекція №5

Загальна характеристика екологічної освіти в країнах Європейського Союзу

Мета, завдання, моделі, напрями, принципи екологічної освіти в країнах Європейського Союзу. Характеристика національних систем екологічної освіти країн Євросоюзу. Екологічна культура в контексті екологічної безпеки.

 

Лекція №6

Екологічна освіта дітей в країнах Європейського Союзу

Основи екологічної освіти дітей до школи в країнах Європейського союзу, її зміст і форми.

Сутність екологічної освіти школярів в Австрії, Данії, Ірландії, Фінляндії, Німеччині, Греції, Швеції, Великобританії, Франції, Бельгії. Екологічна спрямованість шкільного навчання.

Характеристика екологічних програм для дітей шкільного віку.

 

Лекція №7

Екологічна освіта студентської молоді в країнах ЄС

Мета і зміст екологічної освіти студентської молоді в країнах Європейського Союзу.

Участь студентів в екологічних проектах, міжнародних і громадських екологічних організаціях. Наступність в екологічному вихованні між усіма ланками освіти країн Європейського Союзу.

Використання досвіду екологічної освіти країн ЄС в Українській освітній системі.

 Презентації до модуля 3: [1] [2] [3]

 

 

Змістовий модуль 4. УПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Лекція №8

Нормативно-правова база України в галузі охорони природного довкілля

Поняття, юридичні ознаки та особливості екологічної політики України та їх впровадження в праві. Генеза нормативно-правового забезпечення екологічної політики України. Механізми правового забезпечення екологічної політики України.

 

Лекція №9

Напрями та пріоритети розвитку екологічної політики України у контексті міжнародного досвіду

Пріоритетні напрямки державної політики України в галузі охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів і в гарантуванні екологічної безпеки.

Розвиток екологічного партнерства в ухваленні та реалізації стратегічних рішень: держава – суспільство – бізнес.

Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань екологічної безпеки.

Участь України у міжнародно-правовому  договірному процесі в сфері охорони довкілля

Національний природоресурсний потенціал: збереження, відтворення, скорочення втрат і витрат.

Екологічна наука України для збалансованого розвитку.

 Презентації до модуля 4: [1] [2]